Gemeenteraad stemt in met begroting 2019

MEIERIJSTAD - De gemeenteraad van Meierijstad stelde donderdagavond de programmabegroting 2019 en de meer jarenraming 2020 – 2022 vast. Er wordt 27 miljoen euro geïnvesteerd op allerlei terreinen, zoals duurzaamheid en leefbaarheid.

Hoewel de raadsleden vele vragen hadden en hier en daar wat zorgen uitten over de begroting, stemde bijna de hele gemeenteraad voor het voorstel. Alleen de SP is tegen. “In onze optiek ligt in deze begroting meer het accent op het zakelijke en promotionele aspect in plaats van op de mens. Daarbij willen we niet het hele jaar vastgepind worden op bedragen en besluiten die we nu in de begroting vast gaan stellen, zodat we er niet meer onderuit kunnen”, zegt fractievoorzitter Ruud Merks in zijn stemverklaring.

Begroting is formeel sluitend 
De begroting van Meierijstad is formeel sluitend en het voorspelde incidentiele tekort blijkt mee te vallen. “Ik ben tevreden met deze solide begroting. Ons huishoudboekje is in evenwicht”, laat wethouder Jan Goijaarts weten in een persbericht. “Het voorziene tekort in de kadernota hebben we terug kunnen brengen van 1,6 miljoen euro naar negen ton.” Dit tekort wordt gedekt uit de algemene risicoreserve. Eigenlijk was het de bedoeling dat de OZB (Onroerendezaakbelasting) dit jaar met twee procent verhoogd werd. Het college stelt voor deze verhoging niet toe te passen en hem door te schuiven naar 2020.

Vijf thema’s 
De thema’s en ambities die het college opstelde in het collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad, zijn terug te vinden in de begroting. Zo stelt het college jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar in een revolverend fonds. Hiermee hoopt de gemeente mensen te stimuleren om energieneutraal te verbouwen. Dit wordt een duurzame manier van financieren genoemd, omdat het geleende geld uiteindelijk weer terugkomt. Daarnaast worden in 2019 de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor opgeleverd. De uitkomsten worden besproken met betrokkenen zoals dorps- en wijkraden. Op basis hiervan worden een aantal focuspunten opgesteld. Daarnaast zegt de gemeente burgerinitiatieven te ondersteunen en de uitrol van buurtinformatienetwerken te stimuleren.

Duits lijntje 
De gemeente heeft het Duits Lijntje gekocht van ProRail. De bedoeling is dat hierlangs een aantal wandel- en snelfietsroutes aangelegd worden. Op deze manier wil het college verschillende landschappen aan elkaar koppelen, zoals De Maashorst en het Groene Woud. Ook wordt er geld beschikbaar gesteld om het Schijndelse natuurspeelpark de Woeste Weide te vervangen. De vier jaar geleden gecreëerde natuurspeelplek is aan het verrotten.

Buurthuis Boschweg 
Ingediende amendementen van Lijst Blanco en Hart voor Schijndel zijn aangenomen. Lijst Blanco stelde voor de vervangende nieuwbouw van een school in Nijnsel toe te voegen als ‘Groot project’. Dat betekent dat ontwikkelingen rondom dit project intensief gevolgd worden door de gemeente. Hart voor Schijndel stelde vast dat de realisatie van een buurthuis op de Boschweg niet is opgenomen in de begroting, terwijl er al wel een voorbereidingskrediet beschikbaar voor gesteld is. Toen dit onderwerp tijdens de commissievergadering ter sprake kwam, zei wethouder Jan Goijaarts dat hiervoor gekozen is omdat nog niet duidelijk is welke kosten hier aan verbonden zijn. In het amendement vraagt Hart voor Schijndel het buurthuis als pm post op te nemen in de begroting. “Zo ligt in ieder geval vast dat we met z’n allen van plan zijn dat buurthuis te realiseren”, zegt fractievoorzitter Laurens van Voorst in de raad.

De begroting is voor iedereen in te zien op www.meierijstad.nl/begroting2019  

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl