Verduurzaming woningen Meierijstad maakt sprong

MEIERIJSTAD - Het College van B&W van Meierijstad wil een versnelling teweegbrengen in de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Om dat te bereiken wil ze de komende vier jaar jaarlijks een pot van 1 miljoen beschikbaar stellen. Het geld wordt gebruikt voor de uitgifte van aantrekkelijke leningen.

Stimuleringslening
Het geld wordt ondergebracht in een speciaal fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Alle woningeigenaren kunnen een aanvraag voor een lening indienen; ongeacht de hoogte van het inkomen. Het uitgeleende geld vloeit (via aflossing en rentebetaling) weer terug in het fonds; daardoor komt er telkens weer geld beschikbaar voor nieuwe Stimuleringsleningen. De lage(re) rentetarieven maken de stimuleringslening erg aantrekkelijk voor particulieren. De verwachting is dat elk jaar minimaal 100 particuliere woningen dankzij dit fonds van duurzaamheidsmaatregelen worden voorzien. Wethouder Van Rooijen schetst een breder perspectief: ”Dit is echt nog niet voldoende om onze doelstelling te halen maar levert er wél weer een nieuwe substantiële bijdrage aan; want daarnaast zijn er ook andere stimuleringsmaatregelen, bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Rijk. We blijven alert op initiatieven bij andere gemeenten die in de toekomst mogelijk voor Meierijstad ook interessant zijn”.

Effect
De gemeente ziet alle leningverzoeken en krijgt een goed overzicht op het type maatregelen die inwoners treffen; in welke mate energie bespaard wordt (bijv. door vloerisolatie, dubbele beglazing of warmteterugwinning), of duurzame energie opgewekt wordt (bijv. door zonnepanelen). En dat geeft ook aan in hoeverre de ambitie Energieneutraal in 2050 benaderd wordt.
“Gemeente Meierijstad wil duurzaam gedrag van inwoners stimuleren en zoveel mogelijk inwoners daarbij helpen. De nieuwe lening past bij die doelstelling. Gelet op de grote animo voor subsidiebudgetten in 2018 en 2019, concluderen we dat onze inwoners onze duurzaamheidsambitie delen en concreet met maatregelen in en aan hun eigen woning aan de slag willen. Met de Stimuleringslening kunnen we veel meer inwoners over de financiële drempel helpen”, aldus de wethouder. Voor advies op maat over geschikte verduurzamingsmaatregelen kunnen inwoners van Meierijstad sinds enkele maanden al terecht bij het loket Brabant Woont Slim; de gemeente betaalt de helft van de advieskosten.

Openstelling verwacht in april 2019
De Stimuleringslening komt in de plaats van de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen die in 2018 geïntroduceerd werd; Die regeling was zo populair dat het budget vrijwel direct na openstelling vergeven was. De stimuleringslening is één van de eerste uitvoeringsprojecten die voortvloeien uit de Duurzaamheidsvisie Meierijstad die in oktober door de raad werd omarmd.
Aan de toekenning van een lening worden voorwaarden gesteld in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad. Als de raad deze verordening op 27 februari vaststelt, kunnen inwoners naar verwachting al vanaf april een lening aanvragen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding worden de regels breed onder de aandacht gebracht bij de inwoners.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl