Bereikbaarheid voor íédereen

MEIERIJSTAD - Meierijstad heeft nieuwe regels voor gehandicaptenparkeerplaatsen bij woningen. Daarin denkt de gemeente niet alleen aan de mensen met een beperking, maar ook aan de mensen die hen verzorgen. Dat is een verruiming ten opzichte van het beleid van de voormalige gemeenten.

Gehandicaptenparkeerplaatsen voor mantelzorgers.
Meierijstad wil een inclusieve samenleving zijn. Voor inwoners met een beperking is het belangrijk dat ze zelfredzaam kunnen zijn en volop deel kunnen nemen aan die samenleving; dat ze hun sociale netwerk in stand kunnen houden, óók op grotere afstand. Zichzelf kunnen verplaatsen is daar onderdeel van. Niet alleen de oudere bestuurder met een beperking, maar ook de oudere partner die hem of haar verzorgt heeft baat bij parkeerruimte bij hun woning. De grotere bandbreedte voor het uitgeven van gehandicaptenparkeerplaatsen komt daaraan tegemoet.

Schaarse ruimte verdelen
In 2018 beschikten ongeveer 850 inwoners over een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. Met het uitgeven van meer ‘eigen’ parkeerplaatsen neemt echter ook de druk op openbare ruimte toe. Wethouder van Rooijen benadrukt dat het college gezocht heeft naar een goede balans; zaken als bomen, groen, speelruimte en algemene parkeerplaatsen bepalen immers óók voor de inwoners hoe aantrekkelijk hun woon- en leefomgeving is. Het medisch onderzoek, zoals vereist voor de gehandicaptenparkeerkaart, blijft daarom verplicht. Hiermee is geborgd dat er een eenduidige beoordeling van de beperking en van de noodzaak van een gereserveerde ruimte is. Voor het verstrekken van gehandicaptenparkeerplaatsen heft de gemeente ook leges. Vrijstelling van leges is niet mogelijk; Kwijtschelding alleen onder speciale voorwaarden. De nieuwe regels gaan in vanaf 1 maart 2019.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl