Een 17de eeuws testament

SCHIJNDEL - Historisch onderzoek zoals de leden van de historische werkgroep van Heemkundekring Schijndel dat wekelijks op woensdagmorgen doen in het Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch is een zeer gevarieerde hobby. Je komt er legio akten tegen uit het oud en nieuw archief van Schijndel en dan hebben we het nog niet over de vele overheidsarchieven, zowel provinciaal als landelijk, waar de aandacht op Schijndel is gevestigd. In principe gaat het bronnenmateriaal dat in Brabant voorradig is terug tot begin 14de eeuw, op een serie hele oude oorkonden na van voor die tijd. Van belang is wel dat je getraind bent in het lezen van oud schrift van pakweg vóór 1700. De werkgroep doet haar uiterste best om de historie van Schijdel zoveel mogelijk boven water te halen en met de regelmaat van de klok de resultaten ook te publiceren via losse artikelen in het heemblad ‘Rond die Cluse’ of via een boekwerk in gedrukte of digitale vorm. Deze keer als voorbeeld de letterlijke tekst en het bijzondere taalgebruik in de originele aanhef van een testament dat men in de 17de eeuw voor de notaris liet passeren. 

“In den name ons Heeren Amen - Bijden inhoude van desen openbare instrumente van testamente sij cont ende kennelyck eenen ijgeycken dat wy onderschreven notaris ende getuijgen ons hebben gevonden ten voornoemden huijse van Lambert Corsten van Sochel den welken sieck naden lichame te bedde was liggende nochtans sijn verstant vijf sinnen ende memorien in alles machtich sijnde ende gebruijkende gelijk sulx ons claerlijcken is blijkende, overdenkende de broosheijt der menschelijcker nature, de seeckerheijt van den doot ende de onsekere ure der selver, willende uyt deser werelt niet scheijden alvorens hij van sijne goederen ende effecten gedisponeert heeft, voor eerst recommandeert hij testateur sijne ziele wanneer die uijt dyt sterfelycke lichaem sal geroepen werden in de genadige handen van Godt almachtich ende sijne doode lichaem de aerde eene christelycke begravinge, comende alsoo totter dispositie, heeft bij forme van legaet beseth ende gemaeckt Merijken Jan Dirx van Herentum sijne testateurs nichte ende dienstmaecht voor haren gertouwen dienst etc. etc……”.

Bron: BHIC toegang 5113 Notarisprotocol van Gisbertus de Jongh inv.nr.2 [1687-1692] scan nr. 15

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl