Een overleden vorster van Schijndel

Als je als hobby historisch onderzoek doet, liggen er legio archiefdocumenten met hoogst interessante details op je te wachten. Daar is enige jaren geleden een unieke bron aan toegevoegd, namelijk de historische kranten die in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aanwezig zijn. Die zijn gescand en gepubliceerd en bevatten een schat aan historische informatie. Door het ‘monnikenwerk’ van Jo van der Aa, onze collega uit de historische werkgroep, hebben we inzage in gebeurtenissen binnen Schijndel die de landelijke pers haalden. Jo doorzoekt al die kranten op 'Schijndels nieuws' en bewerkt het digitaal. Hier een sprekend voorbeeld uit de Oprechte Haarlemsche Courant waarin op 29 maart 1770 het volgende bericht wordt gepubliceerd:

‘Alzo Berent van der Cappen, geweezene Vorster tot Schyndel, geleegen in de Meyerye van ‘sBosch, zynde geboortig van Diepenheym, gelegen in de Provintie van Overyssel, hebbende in huwelyk gehad Christina Louïsa van Leuwen, geboortig van Ligtenvoorde in het Graafschap Zutphen, op den 19 deezer Maand 1770, binnen Schyndel voors., is komen te overlyden, zonder Wettige Erfgenaamen na te laaten, zo worden diegeenen, welke eenige Actie of Pretensie op voorsz. Boedel of Nalaatenschap sustineeren te hebben, of daaraan mogten verschuldigt weezen, verzogt hetzelve uiterlyk voor den 15 Mai dezes jaars 1770 bekend te maaken aan G.H. van Beverwyk, Secretaris van Schyndel; zullende na voorsz. tyd over gemelde Nalaatenschap worden gedisponeerd zo als bevonden zal worden te behooren.’

Reden om eens in de Schijndelse archieven te speuren naar die boedel van Van der Cappen en zoals verwacht was die terug te vinden. Er was een curator benoemd in de persoon van secretaris Gijsbert van Beverwijk om een staat en inventaris te laten optekenen van alle bezittingen van Berent de vorster (een soort veldwachter). Het was in dit geval de meester-chirurgijn Poulus Frederikus Bernouly, in wiens huis de vorster kennelijk was overleden, die een mondelinge opgave deed van alle aangetroffen goederen in het huis van de vorster. Een bijzonder interessant relaas over de materiële cultuur van die dagen, beginnende met een compleet overzicht van huisraad, meubilair, kledingstukken van man en vrouw en beddengoed.
Om enigszins een indruk te geven heb ik vooral het goud en zilver er uitgelicht waarover in de boedelbeschrijving het volgende is opgenomen in de taal van toen: 'een zilver zakhorologie, een zilvere beugeltas waeraen een staele haak is, een paer zilvere schoengespen met staele beugels, een paer zilvere broekgespen waer in zilvere beugels zijn, een zilvere stropgesp ook met een zilvere beugel, een groote staele broekgesp, twee goude vinger ringen waer van den eenen met steentjens is beset'. Die lijst wordt verder aangevuld met: 'twee tinne kandelaaren, een kleijn spiegeltjen, een quaede deegen en in de laeden van het cabinet bevonden eenige papieren en rommelarije'.

Henk Beijers belicht in de rubriek ‘Oud Nieuws’ historische feitjes uit Schijndel. Hij doet al sinds 1970 archiefonderzoek en heeft de onderzoeksgegevens gebundeld op zijn website www.henkbeijersarchiefcollectie.nl. Beijers is onder meer coördinator van de historische werkgroep van Heemkundekring Schijndel.

bron:
BHIC 5122 inv.nr.166 scan 330-336 in Protocol van diverse akten 1768-1771
BHIC 1455 inv.nr.36 Doot register van Schijndel over den jaare 1770 ingeleverd door de koster waarin op 23 maart de begrafenis wordt gemeld van de vorster Barent van der Kappen weduwnaer folio 149.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl